Lazy Eye

Handmade Vintage Inspired Clothing

Zákaznický servis

Kontaktujte nás

tel: 222 518 661
info@lazyeye.cz

Všeobecné podmínky

V e-shopu Lazy Eye mohou nakupovat jen zákazníci z České republiky nebo států Evropské Unie.
Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu Lazy Eye provozovaný Hanou Noble, potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující učiněním objednávky zároveň potvrzuje, že je dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Objednání zboží

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu Lazy Eye, www.lazyeye.cz/shop Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@lazyeye.cz prodávající zpravidla odpoví do 24 hodin.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata doručením objednávky prodávajícímu. Potvrzení objednávky prodávající zašle e-mailem do 24 hodin na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce. O průběhu vyřizování Vaši objednávky i konečném odeslání zásilky prodávající kupujícího informuje e-malovou zprávou. V případě nejasností kontaktuje kupující prodávajícího na e-mail adrese info@lazyeye.cz

Výměna zboží

Výměna zboží je možná za předpokladu, že se jedná o zboží nepoškozené, nenošené a s neodstraněnou etiketou od prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující.

Vrácení zboží

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit písemně poštou nebo e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky. Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu provozovny, kompletní, včetně příslušenství, dárků, apod., bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodstraněnými etiketami a ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží.. Zboží bude v původním stavu, tj. oblečení neprané, nenošené, nežehlené a na zboží nebude odstraněna etiketa od prodávajícího upozorňující kupujícího na tuto skutečnost. Prodávající neakceptuje vrácení zboží poštou na dobírku. Takto vrácené zboží prodávající nepřijme. Spolu s vráceným zbožím je nutno doložit doklad o nabytí – fakturu, účtenku (pokud vratka obsahuje jeden nebo několik kusů z většího počtu, postačí kopie dokladu). Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či  opotřebeno , vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody. Náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné a balné) nese kupující.
Finanční vypořádání při vrácení zboží je možno řešit dvěma způsoby: • vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet do 1 měsíce od obdržení vráceného zboží po případných zápočtech způsobené škody• zápočtem k následující objednávce (hodnota vracené kupní ceny bude odečtena od následující objednávky kupujícího). Kupující v informaci o vrácení zboží uvede, jakým způsobem má být finanční vypořádání provedeno.

Storno objednávky

Objednávku lze v e-shopu Lazy Eye, www.lazyeye.cz bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání přes info@lazyeye.cz

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Porušení / odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vrácením plnění a uvedením zboží do původního stavu, a to podle ustanovení § 53 odst. 10 Občanského zákoníku. Kupující se zavazuje uhradit náklady na opakované doručení, nebylo –li možné doručit zboží na adresu, kterou v objednávce uvedl.
Kupující uhradí poštovné v plné výši na účet číslo 3383540349/0800 , do poznámky napsat název šatů.

Platba

Platbu akceptujeme převodem na účet nebo platbou na dobírku. Informaci o osobním převzetí napíše kupující do poznámky v rámci elektronické objednávky.

Doprava

Pro zaslání zboží využíváme služeb DPD, Poštovné je ve výši dle sazebníku DPD kurýrní služby. Poplatek je ve výši od 150 do 300 dle místa určení (ČR kolem 160,- Slovensko kolem 300,-)- ceník DPD naleznete na www-dpd.cz. Číslo účtu prodávajícího: 3383540349/0800 vedený u České Spořitelny. Zboží se odesílá do 3 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet nebo dokončení objednávky. Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, platba u nás musí být připsaná nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zaslání elektronické objednávky. Pokud částku za objednávku do stanovené doby (3 pracovních dnů) kupující nepřevede, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn na e-mailovou adresu. Po uplynutí dalších 3 pracovních dnů, kdy nebude platba od kupujícího připsána na účet prodávajícího, bude objednávka bez dalšího odmítnuta. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou odmítnutím objednávky z důvodu neúhrady kupní ceny.
Veškeré uvedené ceny jak za zboží, tak i za expediční poplatky jsou uvedeny s 21% DPH. V případě, že zboží nebude možné dodat, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. V případě, že nebude možné kupujícího kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.
Daňový doklad přikládáme na požádání. Spolu s informací o ceně zboží obdrží kupující i návod na ošetřování zboží a podmínky reklamace.

Reklamační řád a záruka

Případné reklamace na zakoupené zboží vyřídí prodávající individuální dohodou v souladu s platnými zákony. Na veškeré zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného, pokud je vynaložil, v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:
• vady vzniklé běžným používáním – změnou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení
• nesprávným použitím – mechanickým poškozením
• nesprávným skladováním
• nesprávnou údržbou a čištěním, které nebylo v souladu s návodem, který kupující obdržel s fakturou či účtenkou. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Reklamaci je možné uplatnit na vady, které vznikly v průběhu lhůty odpovědnosti za vady prokazatelnou chybou výroby či technologického postupu, tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání oblečení.
Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop Lazy Eye, www.lazyeye.cz  žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky je kupující povinen důkladně zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamuje neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zásilky kupující zjistí poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požaduje kupující od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu.

Postup při reklamaci:
Kupující informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem, či písemně či osobně v prodejně na adrese Ibsenova 3, Praha 2, 120 00. Reklamované zboží zašle kupující doporučenou zásilkou na adresu Hana Noble, Kafkova 35, Praha 6, 160 00. K  reklamovanému zboží je nutno přiložit kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v obchodě kupujícího – fakturu či účtenku , která také slouží jako záruční list. Kupující uvede stručný popis vady a kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace. V jiném případě bude reklamace provedena v souladu se zákonem. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení a pokračující užívání zboží může zapříčinit znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím. V případě delších reklamací – s ohledem na charakter vadu, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující – spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:
• jedná-li se o vadu odstranitelnou – právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
• jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
• jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
• jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží – právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

International Shipping

soon!